تمامی حسابها بنام مدیریت فروشگاه آقای کاظم غلامی ابراهیم دهی میباشد.

 

 

لوگوی بانک ملی

سیبا بانک ملی     ۰۱۰۵۸۳۶۶۶۱۰۰۵    با شماره کارت     ۵۴۵۸-۵۱۵۳-۹۹۱۴-۶۰۳۷

لوگوی بانک صادرات

سپهر بانک صادرات    ۰۱۰۲۶۴۷۱۰۳۰۰۰     با شماره کارت     ۸۰۳۱-۲۶۴۲-۶۹۴۰-۶۰۳۷

لوگوی بانک ملت

جام بانک ملت    ۱۱۹۳۲۳۸۶۵۸     با شماره کارت      ۷۶۱۴-۵۳۴۱-۳۳۷۸-۶۱۰۴