سردار سازندگی (آیت الله رفسنجانی) درگذشت

سردار سازندگی (آیت الله رفسنجانی) درگذشت